အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Tue, 08/21/2018 - 17:25 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔၊ညေန ၃:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ဦးေအာင္စိုး၊ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၃)၊ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔၌ Video Conferencing ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ (၃၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ လက္မႈအႏုပညာ ပစၥည္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရး၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအမည္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဦးေဆာင္မည့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပါဝင္မည့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား သတ္မွတ္နိုင္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို ညေန ၄:၄၅ တြင္႐ုပ္သိမ္းပါသည္။
NES Unit

Myanmar
News Category: