အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ကုန္သြယ္မွု လၽွင္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Wed, 07/04/2018 - 16:03 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ကုန္သြယ္မွုလၽွင္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္  ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၏ ကုန္သြယ္မွုလၽွင္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီ အစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး ဆက္လက္၍ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Trade and Business Promotion Taskforce) အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏွိုင္းသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁:၀၀ နာရီမွ ၄:၀၀ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယထပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးအား ျမန္မာကုန္သြယ္မွု ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ Video Conferencing ျဖင့္ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

NES Unit

Myanmar