အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံက႑၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားရရွိနိုင္ေရးက႑အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပီးစီး

Fri, 09/14/2018 - 15:42 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံက႑၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ရရွိနိုင္ေရးက႑အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပီးစီး

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံက႑၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ရရွိနိုင္ေရးက႑တို႔၏ လက္ရွိကာလအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးမွုအေျခအေနမ်ား အေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္ တင္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Task Force) အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ေန႔လည္ပိုင္းတို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံ က႑၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားရရွိနိုင္ေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးတို႔ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

NES Unit

Myanmar
News Category: