အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း အေဝး က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Fri, 08/10/2018 - 16:17 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း အေဝး က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁:၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယထပ္၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးေအာင္စိုး တက္ေရာက္၍အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ႀကိမ္ဝါးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသစ္အေျခခံ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းက႑တြင္  လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အႀကံျပဳျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို (4:15 ) နာရီတြင္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

NES Unit

Myanmar
News Category: