အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္က႑ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျပီးစီးျခင္း

Thu, 09/13/2018 - 15:17 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္က႑ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျပီးစီးျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္က႑ ၏လက္ရွိကာလ အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးစီးမွုအေျခအေနမ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္၍ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Task Force)အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အထည္ အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္က႑လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။

NES Unit

Myanmar
News Category: