အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

Mon, 07/02/2018 - 16:34 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး ဆက္လက္၍ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Trade and Business Promotion Taskforce) အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏွိုင္းသည့္ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁၁:၀၀ နာရီမွ ၂:၀၀ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

NES Unit

Myanmar
News Category: