အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမွုက႑အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းေဝးက်င္းပျပီးစီး

Wed, 09/19/2018 - 10:09 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမွုက႑အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းေဝးက်င္းပျပီးစီး

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမွုက႑၏ လက္ရွိကာလအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးမွုအေျခအေနမ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္ တင္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Task Force) အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အရည္ အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမွုက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Myanmar
News Category: