အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၏ က႑အလိုက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

Mon, 01/08/2018 - 23:21 -- YGN_NES

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္( ရန္ကုန္) ၏ တနလၤာေန႕ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအား (၈.၁.၂၀၁၈) (၁၂း၃၀) မွ ( ၁၃း၃၀) အခ်ိန္ထိ ကမ္းနားလမ္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ပဥၥမထပ္ရွိ NES ယူနစ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ (  ၆ ) ဦး အသင္းအဖြဲ႕မွ ( ၃ ) ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ( ၁၄ )ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈတာ၀န္ခံဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွွ အပတ္စဥ္က႑ အလိုက္ တင္ျပခ်က္သတင္းမ်ားအား စုစည္းရရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑ အလိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွလည္း ခိုင္လံုမွန္ကန္ေသာ သတင္း မ်ားရယူေရးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ မွာၾကားရာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ က႑အသီး သီးရွိ တာ၀န္ခံ အရာထမ္း၊အမႈထမ္းမ်ားမွ ဆက္သြယ္မႈခက္ခဲေနေသာ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားအား ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေပးနိုင္ေရးေျပာၾကားၿပီး သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း က႑မွ တင္ျပရာ ၄င္းတို႕ဘက္မွ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း သတင္းျပည့္စံုစြာ ေ၀မွ် ေပးျခင္း မျပဳလုပ္သျဖင့္ ဌာနမွ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ထုတ္ေ၀ေနသည့္ ဂ်ာနယ္အား အပတ္စဥ္ေတာင္းခံေပးပါရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

NES Project Manager ေဒၚသီတာ၀င္းေဌးမွ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားသည္ မိမိဌာနႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါက သတင္းရယူမႈ အားေကာင္းေစၿပီး မိမိက႑တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မိမိက႑၏ Plan Of Actionမ်ား၊Activities မ်ားလည္း အစဥ္ေလ့လာၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊စီမံကိန္းမ်ားနွင့္တိုက္ဆိုင္ေလ့လာသြားၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊က႑မ်ားတင္ျပ ခဲ့သလိုဆက္သြယ္မႈခက္ခဲေနသည့္ ဆန္စပါးအသင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ ေစေရးႏွင့္ေထာက္ပံံ့သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး အသင္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပန္လည္ခ်ိတ္ ဆက္ေပးထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္က႑တာ၀န္ခံမွ ၄င္းတို႕ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပရာ ေဒၚသီတာ၀င္းေဌးမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအား (၁၃း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

 NES  Unit

 

Myanmar
News Category: