အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၏ က႑အလိုက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း