အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၏ က႑အလိုက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

Mon, 06/11/2018 - 22:28 -- YGN_NES

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဳဟာ၏ က႑အလိုက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

        အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္ (ရန္ကုန္) ၏ တန လၤာေန႕ ပံုမွန္အစည္းအးေ၀းအား (၁၁.၆.၂၀၁၈) (၁၂း၀၀) မွ ( ၁၃း၀၀) အခ်ိန္ထိ ကမ္းနားလမ္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပဥၥမထပ္ရွိ NES ယူနစ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀) ဦး ၊ အသင္းအဖြဲ႕မွ (၂) ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ( ၁၂ ) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈ တာ၀န္ခံဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ အပါတ္စဥ္တင္ျပခ်က္သတင္းမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ခံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ ရာ က႑အလိုက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ တာ၀န္ခံမ်ားအား မိမိတို႔ ရရွိထားေသာ သတင္းမ်ားအား NES က႑သို႕အခ်ိန္မီေပးပို႕ရန္ႏွင့္ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၿပီး သတင္းဖလွယ္ရန္၊NES က႑ အလိုက္Sector တာ၀န္ခံမ်ားနွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေနြးေျပာၾကားၿပီး သတင္း တင္ျပရန္ သတ္မွတ္ရက္အလိုက္ ေပးပို႔ႏိုင္ေရးညွိႏႈိုင္းၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရး ဌာနခြဲ၏ တာ၀န္ခံမွေပးပို႕ရေသာ သတင္းနွင့္ပတ္သက္၍ တနလၤာေန႔ေပးပို႕ရန္ အခက္ အခဲရွိပါေသာေၾကာင့္ ေသာၾကာေန႕၊ေန႔လည္အခ်ိန္တြင္ ပိုအဆင္ေျပနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လာပါသျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈ တာ၀န္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ရန္ကုန္ရံုးအဖြဲ႔မွ  ညွိႏႈိုင္းေပးျပီး  က႑တာ၀န္ခံမ်ားအားNES ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါကလည္း ေျပာၾကားေပးပါရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားကာ အစည္းအေ၀းအား (၁၃း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

 

NESUnit                                                             

Myanmar
News Category: