အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၏ က႑အလိုက္ရံုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပါတ္စဥ္ပံုမွန္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

Wed, 06/20/2018 - 20:10 -- YGN_NES

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္ ( ရန္ကုန္) ၏ တနလၤာေန႕ ပံုမွန္အစည္းအးေ၀းအား (၁၈.၆.၂၀၁၈) (၁၂း၀၀) မွ ( ၁၄း၀၀) အခ်ိန္ထိ ကမ္းနား လမ္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ပဥၥမထပ္ရွိ NES ယူနစ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္းျမင့္ဦးအပါအ၀င္သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦး အသင္းအဖြဲ႕မွ (၂) ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ( ၁၄ ) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈတာ၀န္ခံဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ အပါတ္ စဥ္ တင္ျပခ်က္သတင္းမ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ခံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ အုပ္ခ်ဴပ္မႈတာ၀န္ခံဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ တက္ေရာက္လာေသာ က႑ တာ၀န္ခံမ်ားအား ပံုမွန္သတင္းေပးျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတင္ျပထားေသာသတင္းအား က႑တာ၀န္ခံႏွင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အခ်ိတ္အဆက္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္တင္ျပၾကရန္ႏွင့္ ဌာနမွထုတ္ေ၀ထားရွိေသာ Plan of Actionစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိ/မရွိစိစစ္ေပးပါရန္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္းျမင့္ဦးမွ က႑ တာ၀န္ခံတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္၍ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေျပာၾကားၿပီး ယခုကဲ့သို႕စံုစံုညီညီပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး အစည္း အေ၀းအား(၁၄း၀၀)အခ်ိန္တြင္ရပ္နားခဲ့ပါသည္။                                              

NES Unit                                                                    

 

Myanmar
News Category: