● စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ The European Chamber of Commerce (EUROCHAM) တို႔အၾကား နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ ( MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပျခင္း

Fri, 11/24/2017 - 21:15 -- IT_international

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ The European Chamber of Commerce (EUROCHAM) တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတို႔အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတိုးျမင့္၍  ကုန္သြယ္မွုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္နိုဝင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁၃း၃၀နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ဦးစားေပးက႑ (၇)ခုႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳက႑(၄)ခု  ကို (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း သတ္မွတ္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ကုန္သြယ္မွုဗဟိုဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္း၊ ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  နားလည္မွု စာခၽြန္လႊာအရ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ သည္ EUROCHAM အစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္မည့္ နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အတြက္ ဗီဇာ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

EUROCHAM သည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား ကုန္သြယ္မွုလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမင့္လာေစရန္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေရြးခ်ယ္၍ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမွု ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္၍ မွတ္ပုံတင္ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိပါသည္။ နားလည္မွု စာခၽြန္လႊာအရ EUROCHAM သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာၿပီး လိုအပ္သည့္နည္းပညာအကူအညီ၊ ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း မွုမ်ား ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ မွုမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Trade  Development  Program (TDP) တြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ စီမံကိန္းမွ Trade  Reform,  Trade  Facilitation, Food safety and SPS  measures and  National  Quality  Infrastructure တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းအရ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူ GIZ ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Market Analysis tool ႏွင့္ Trade promotion သင္တန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ EU နိုင္ငံမ်ား အၾကား ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မၽွေဝရန္ Myanmar - EU  Trade  Helpdesk  ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ပ်ားရည္၊ငါး၊အဝတ္အထည္၊ လက္ဖက္ႏွင့္ ပဲတီစိမ္းကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔နိုင္ေရးအတြက္ ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသနိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ “Enhanced Integrated  Framework (EIF)  ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ Donor  Facilitator  (DF)  အျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အီးယူနိုင္ငံမ်ားသို႔ အဓိကပို႔ကုန္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ CMP ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းတင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ EU GSP Scheme အရ အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ခံစားခြင့္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္မွ စတင္ကာ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အီးယူေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔မည့္ ငါး၊ ပုစြန္စသည့္ ေရထြက္ ကုန္စည္မ်ား၊ ဆန္၊ ပဲစသည့္  လယ္ယာထြက္ကုန္စည္မ်ား၊ ႀကိမ္ထည္၊ သစ္အေခ်ာထည္ စသည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္၊ ဖိနပ္စသည့္ စက္မွုထုတ္ ကုန္စည္ မ်ား အတြက္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိခံစားလ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ International Management Group ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား GSP အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုရန္ကုန္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ဥေရာပသမဂၢနိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မွုသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း တိုးတက္လာခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မွုပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ပို႔ကုန္အလားအလာမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအရ ကုန္သြယ္မွုႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ား တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ နိုင္ဘြယ္ရွိပါသည္။ 

 

အီးယူနိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းစသည္တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၆ ဘီလီယံ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤနားလည္မွုစာခၽြန္လႊာအရ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔မွ ေနာက္(၅)ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ အၾကား ကုန္သြယ္မွုႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ မ်ားႏွင့္လိုအပ္မွုမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ဥေရာပသမဂၢတို႔အၾကား ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မွုမ်ား တိုးျမင့္ေစသည္       သာမက အာဆီယံေဒသတြင္းႏွင့္ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကိုပါ တိုးျမင့္    ေစမည့္ အေရးပါသည့္စာခၽြန္လႊာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

Myanmar
News Category: