● ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ သစ္သီးဝလံမ်ားတန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Wed, 03/28/2018 - 23:53 -- IT_international

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (MYANTRADE) မွ သစ္သီးဝလံမ်ားတန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

            အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္မူတာကေပါ က အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

            ေဆြးေႏြးပြဲကို  ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမ်ား၊ ျမန္မာ့ကုန္စည္ အမွတ္တံဆိပ္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အျခားေအာင္ျမင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကိုမၽွေဝေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

            ယင္းေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းမ်ားက ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕(Myantrade) မွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ Trade Center မ်ား ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေရးပါမႈ အခန္းက႑မ်ား ကို လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ   ပညာရွင္မ်ားက    ေစ်းကြက္အတြင္း Made in Myanmar  အမွတ္တံဆိပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သစ္သီးဝလံမ်ား တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။                    

             ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ အရာထမ္း/ အမႈထမ္း မ်ား၊ စုစုေပါင္း (၁၅၀) ဦး တက္ေရာကခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

Myanmar
News Category: