ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား

Mon, 02/05/2018 - 20:17 -- tduser

စဥ္

ရက္စြဲ

အခ်ိန္

ဌာန

ေနရာ

လုပ္ငန္း

မွတ္ခ်က္

၂.၂. ၂၀၁၈ မွ

၄.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

တပ္မေတာ္ခန္းမ (ရန္ကုန္)

Fifth Myanmar Food Exhibition 2018

 

၁.၂.၂၀၁၈ မွ

၄.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ဘယ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ

ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕

Brussels Holiday Fair

 

၃.၂.၂၀၁၈ မွ

၄.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

အိႏၵိယနိုင္ငံ

Guwahati ၿမိဳ႕

Assam International Agriculture & Horticulture Expo 2018

 

၅.၂.၂၀၁၈ မွ

၁၁.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔

သမၼတနိုင္ငံ၊ Chengdu

The 22nd International Fashion Products Trade Fair and China (Sichuan) New Year Shopping Expo

 

၆.၂.၂၀၁၈ မွ

၁၀.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ကူဝိတ္နိုင္ငံ

Kuwait Expo 2018

 

၁၀.၂.၂၀၁၈ မွ

၁၁.၂.၂၀၁၈ ထိိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊

ဖရန္႔ဖိုဒ္ၿမိဳ႕

AMBIENTE  Trade Fair

 

၁၂.၂.၂၀၁၈ မွ

၁၄.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

အိႏၵိယနိုင္ငံ

6th Agro Protech 2018

 

၁၃.၂.၂၀၁၈ မွ

၁၇.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊

န်ဴရန္ဘာ့ခ္ၿမိဳ႕

BIOFACH

 

၁၄.၂.၂၀၁၈ မွ ၁၆.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

အိႏၵိယနိုင္ငံ

နယူးေဒလီၿမိဳ႕

The Pulses Conclave 2018

 

၁၀

၁၅.၂.၂၀၁၈ မွ

၁၇.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

အိႏၵိယနိုင္ငံ

Karnataka ၿမိဳ႕

3rd INDIA PHAMA နှင့် INDIA MEDICAL DEVICE 2018

 

၁၁

၂၁.၂.၂၀၁၈ မွ ၂၅.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ထိုင္းနိုင္ငံ

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕

The 61st Bangkok Gems & Jewellery Fair 2018

 

၁၂

၂၂.၂.၂၀၁၈ မွ

၂၄.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

အိႏၵိယနိုင္ငံ

Mumbai ၿမိဳ႕

7th Global Economic Summit

 

၁၃

၂၃.၂.၂၀၁၈ မွ

၂၅.၂.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ေဟာင္ေကာင္

The 6th International Myanmar Pearl Auction

 

၁၄

၂၇.၂.၂၀၁၈ မွ

၃.၃.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ေဟာင္ေကာင္

Hong Kong International Diamond, Gems & Pearl Show

 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ၊ ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳး ေရးဌာနခြဲ၏ ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၄၄၇/ ဖက္ (စ္) ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈ Email-moctradefair@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

 

Myanmar
News Category: