ဇြန္လေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား

Thu, 05/31/2018 - 21:27 -- tduser

စဥ္

ရက္စြဲ

အခ်ိန္

ဌာန

ေနရာ

လုပ္ငန္း

မွတ္ခ်က္

၆.၆.၂၀၁၈ မွ

၈.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Myanmar Event Park (MEP) ခန္းမ

Food & Hotel Myanmar 2018

 

၁၅.၆.၂၀၁၈ မွ ၁၇.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ

Complast Myanmar/ Compack Myanmar/ Comprint Myanmar  2018

 

၆.၆.၂၀၁၈ မွ ၉.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

အာဂ်င္တီးနား နိုင္ငံ၊ Sonta Fe ျပည္နယ္

AGROACTIVA’S Fair 2018

 

၁၄.၆.၂၀၁၈ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕

The 5th China –South Asia Expo and 25th China Kunming Import & Export Fair 2018

 

၂၇.၆.၂၀၁၈ မွ ၂၉.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

ေဟာင္ေကာင္

The First Belt & Road International Food Expo (HK) (BRIFE) 2018

 

၂၇.၆.၂၀၁၈ မွ ၃၀.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)

The 2nd Myanmar Product Exhibition

 

၂၈.၆.၂၀၁၈ မွ ၂၉.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ Mumbai ၿမိဳ႕

Technotex 2018

 

၁၉.၆.၂၀၁၈ မွ

၂၁.၆.၂၀၁၈ ထိ

 

သီရိလကၤာနိုင္ငံ၊ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕

Sri Lanka Investment and Business Conclave 2018

 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ၊ ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳး ေရးဌာနခြဲ၏ ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၄၄၇/ ဖက္ (စ္) ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈ Email-moctradefair@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Myanmar
News Category: