ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအႀကီးအမွဴးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂) တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အထူးစီးပြားေရးဇံုကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေ

Tue, 09/04/2018 - 13:18 -- MyanmaR_TradE_C...

    ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္

 (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴး စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂)

 တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး

 အဖြဲ႔ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးေအာင္စိုးက အထူးစီးပြားေရးဇံု ကိစၥရပ္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာ

 ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကပထမဦးစြာ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာပံု၊

 ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ပဏာမမိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္၍ အထူးစီးပြားေရးဇံုဥပေဒအေၾကာင္း၊ သီလ၀ါ၊ ထား၀ယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူး

 စီးပြားေရးဇံုမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံု၊ Free Zone ႏွင့္ Promotion

 Zone တို႔ကြာျခားပံု၊ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားအေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား

 တြင္ အစိုးရကေျမေပးလိုက္ၿပီး က်န္ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုဂၢလိကကသာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ အစိုးရမွအစ

 အဆံုးေဆာင္ရြက္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုပံုစံမ်ိဳးလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမွ

 ဦးေဆာင္ၿပီး ပုဂၢလိကႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား

 အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (Opportunity) ရွိသလို ရင္ဆိုင္ရသည့္

 အခက္အခဲ (Challenges) မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစသည့္ အေျခခံအေဆာက္

 အအံုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါေၾကာင္း၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရး (Geopolitics) ႏွင့္ လည္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါေၾကာင္း၊

 အဓိကမွာမိမိႏိုင္ငံစီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔က အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္

 ပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖၚ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံပို႔ကုန္ျမင့္တက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာတြင္

 ဦးစားေပးက႑မ်ား သတ္မွတ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ

 ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီးေစ်းကြက္သစ္မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး

 အတြက္ SEZ မ်ားမွ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကိုတိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔

 ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္

 ရွိပါေၾကာင္း၊ လူႀကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇံုက႑တြင္သာမက ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၊

 အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိတို႔က်ရာအခန္းက႑မွ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္

 ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 

                                                                                              MTC (Ygn)

Myanmar
News Category: