သတင္းက႑

Wed, 06/20/2018 - 20:10

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္ ( ရန္ကုန္) ၏ တနလၤာေန႕ ပံုမွန္အစည္းအးေ၀းအား (၁၈.၃.၂၀၁၈) (၁၂း၀၀) မွ ( ၁၄း၀၀) အခ်ိန္ထိ ကမ္းနား လမ္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္

Pages