မတ္လအတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား

Mon, 02/26/2018 - 22:10 -- tduser

စဥ္

ရက္စြဲ

အခ်ိန္

ဌာန

ေနရာ

လုပ္ငန္း

မွတ္ခ်က္

၁၅.၃.၂၀၁၈ မွ

၁၈.၃.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မႈဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ

Top Thai Brand  2018

 

၂၂.၃. ၂၀၁၈ မွ

၂၅.၃.၂၀၁၈ ထိ

 

မြန္ျပည္နယ္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊

ျပည္နယ္ခန္းမ

Mini Thailand Week  2018

 

၂၇.၃.၂၀၁၈ မွ

၂၉.၃.၂၀၁၈ ထိ

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕

စားေသာက္ကုန္စည္ျပပြဲ

 

၂၉.၃.၂၀၁၈ မွ

၃၁.၃.၂၀၁၈ ထိ

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ

Ho Chi Min City Expo 2018

 

၂၉.၃.၂၀၁၈ မွ

၁.၄.၂၀၁၈ ထိ

 

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ

Thai Myanmar Friendship Fair

 

၃၀.၃.၂၀၁၈ မွ

၁.၄.၂၀၁၈ ထိ

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လယ္ယာသုံး

စက္ကိရိယာျပပြဲ

 

၁.၃.၂၀၁၈ မွ

၅.၃.၂၀၁၈ ထိ

 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ နိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္

Hong Kong International

Jewellery Show

 

၂၂.၃.၂၀၁၈ မွ

၂၄.၃.၂၀၁၈ ထိ

 

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕

The 3rd Edition of CAPINDIA 2018

 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ၊ ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳး ေရးဌာနခြဲ၏ ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၄၄၇/ ဖက္ (စ္) ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈ Email-moctradefair@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Myanmar
News Category: