အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ India International Mega Trade Fair ျပပြဲမ်ား

Wed, 04/04/2018 - 20:43 -- tduser

     အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုေကာ္မတီ၊ ျပပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူႀကီးမွူးက်င္းပမည့္ India International Mega Trade Fair (IIMTF) ျပပြဲမ်ားကို အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ Delhi-NCR, Kolkata, Bhubaneswar & Visakhapatnam ၿမိဳ႕ႀကီး (၄) ၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။  IIMTF ျပပြဲမ်ားသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံအစိုးရ၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ က်င္းပေသာျပပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္မွုႏွင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

     India International Mega Trade Fair (IIMTF) ျပပြဲကို အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ Kolkata ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ႏွစ္က နိုင္ငံေပါင္း (၁၇) နိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္ (၁၉) ခုတို႔မွ လာေရာက္ျပသၿပီး လည္ပတ္သူ (၁၀,၀၀,၀၀၀) ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ Bhubaneswar ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ (၈၇၀,၀၀၀) ခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ Visakhapatnam ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ (၇၅၀,၀၀၀) ခန္႔ ရွိခဲ့ပါသည္။      

     အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ အဆိုပါျပပြဲမ်ား၏ ျပခန္းအက်ယ္အဝန္း၊ က်င္းပမည့္ေနရာ/ ရက္စြဲႏွင့္ ျပခန္းႏွုန္းထားမ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ၿပထားပါသည္-

Name

Place

Date

Size of Stall

Rate

India International

Mega Trade Fair (IIMTF)

India Expo Centre & Mart, Greater Noida Expressway, Delhi-NCR

17th to 27th August, 2018

3M x 3M

(9 Sq. Mt.)

US $. 2,000

+18% GST

India International

Mega Trade Fair (IIMTF)

Science City , Kolkata,

West Bengal

14th to 25th

December, 2018

3M x 3M

(9 Sq. Mt.)

US $. 1,700

+18% GST

India International

Mega Trade Fair (IIMTF)

Janta Maidan,

Bhubaneswar, Odisha

18th to 28th

January, 2019

3M x 3M

(9 Sq. Mt.)

US $. 1,300

+18% GST

India International

Mega Trade Fair (IIMTF)

A.U Engineering Ground,

Visakhapatnam,

Andhra Pradesh

15th to 25th

February, 2019

3M x 3M

(9 Sq. Mt.)

US $. 1,300

+18% GST

     အထက္ပါျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သြားေရာက္ျပသမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Marketing Office: - G. S. Marketing Associates, 108/9, Monohar Pukur Road. Kolkata – 700 026. Fax: 033-2465-9754.  Mr. Prakash Shah’s Mobile No. +91-9830331010, email:prakash.bengalchamber@ gmail.com ႏွင့္ Mr. Utpal Roy’s mobile No. +91 7003178250/9433012988/ 9830080180 သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ဖုန္း၊ ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈၊ ၀၆၇-၄၃၀၄၄၇၊ Email: moctradefair@gmail.com ၊ ရန္ကုန္ ဖုန္း၊ ၀၁-၂၅၄၀၂၄၊ Email: itpic.moc@gmail.com ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္သို႔ လည္း ေမးျမန္းနိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

Myanmar
News Category: