အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ 2nd Edition of Source India ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပျပဳလုပ္မည္

Tue, 06/12/2018 - 18:40 -- tduser

       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

       အဆိုပါျပပြဲတြင္ SRTEPC မွ ေ႐ြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည့္ တက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေခြၽတာေရးတန္းမွ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ (၃) ညတာတည္းခိုေနထိုင္စရိတ္မ်ားအား ျပပြဲစီစဥ္သူမ်ားမွ က်ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔ျပသမည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ အလိပ္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည့္အျပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဖက္ရွင္ျပပြဲျပသႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္အဆိုပါျပပြဲကာလအတြင္း ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား One to One ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ညစာစားပြဲမ်ား ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

       သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္လုပ္ငန္းမွ စိတ္ပါ ဝင္စားသည့္ ဝယ္ယူသူကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားပါက ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၊ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ ၊ ဖုန္း-၀၆၇ ၄၃၀၄၄၆, ၄၃၀၄၄၇၊ ဖက္စ္-၀၆၇၄၃၀၁၂၈၊ E-mail:moctradefair@gmail.com သို႔လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)၊ ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၄၀၂၄၊ ဖက္စ္ - ၀၁ ၂၅၄၀၂၃ သို႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါ ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ ပါသည္။

Myanmar
News Category: