၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ASEAN Design Selection အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Fri, 11/17/2017 - 19:31 -- MyanmaR_TradE_C...

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၄

      ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ASEAN Design Selection အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း

 ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ (AJC) ႏွင့္

 Japan Institute of Design Promotion (JDP) တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နတ္ေမာက္လမ္းရွိ Chatrium

 Hotel Royal Lake Yangon တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယင္းေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္

 ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေနာ္မူတာကေပါက

  အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ (AJC) သည္

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အၿမဲလိုဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ

 ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ၿပီး အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို

 ေရြးခ်ယ္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ

 ပညာရွင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလာေရာက္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေစ်းကြက္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပံုစံ၊ ဒီဇိုင္း၊

 အရြယ္အစား၊ အေရာင္ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ား၏ စားသံုးမႈပံုစံ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္

 မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လာေရာက္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

 ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ႏွင့္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔

 ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မႈပညာရွင္မ်ားသည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး လက္မႈပစၥည္းအမ်ားအျပားကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

 သို႔ေသာ္လည္း ဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈတြင္ အားနည္းေနသည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊

 ထို႔အျပင္ ေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖါက္ကာ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ေရာင္း

 ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္မႈထည္က႑တြင္လည္းပို႔ကုန္၀င္ေငြသိသိသာသာတိုးတက္

 လာျခင္းမ်ိဳးမရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္ရွာေဖြေဖၚေဆာင္ျခင္း

 (Marketing) ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အားနည္းေနပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊

 အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ရွိ လက္မႈပစၥည္းမ်ားမွာ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္

 ကမၻာလွည့္ခရီးသြား အမ်ားအျပားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏

 နာမည္ႀကီး လက္မႈထည္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးဟာဆိုရင္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာထုတ္လုပ္ထားၿပီး ဆိုင္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာ

 တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက၀ယ္လိုအားရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာက

 စ္သက္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးယခုကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးပြဲကို

 က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည့္  အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ

 ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္

 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္မိုးခ်ယ္မွ အမွာစကားဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္စင္တာမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ Ms. Kamioka  Michiko က Logistic ႏွင့္

 ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ား အခ်င္းအခ်င္း အျပန္အလွန္

 လက္ေဆာင္မ်ားဖလွယ္ၾကကာ အုပ္စုလိုက္အမွတ္တရဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္း

 အနားကို နံနက္ (၁၀) နာရီခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

          အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လက္မႈထည္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊

  မီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၄၀) ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

 

Myanmar
News Category: