“ကေနဒါႏိုင္ငံေစ်းကြက္ သို႔တင္ပို႔ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ”

Fri, 09/07/2018 - 13:45 -- MyanmaR_TradE_C...

          ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ TFO Canada ႏွင့္ Mekong Institute တို႔ပူးေပါငး္၍ ကေနဒါေစ်းကြက္သုိ႔

 ဝင္ေရာက္ရန္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို

 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Summit Park View ဟိုတယ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌

 က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

 ေဒၚေနာ္မူတာကေပါ၊ ကေနဒါသံရံုး၊ TFO Canada ႏွင့္ Investment  Facilitation Department ၊

 Mekong Institute တုိ႔မွ  တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္၍ အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ One to one Consultation ကို ဆက္လက္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

            ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေနဒါေစ်းကြက္အတြက္ အလားအလာရွိသည့္

 ပို႔ကုန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး တင္ပို႔ႏိုင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အစားအစာက႑မွ အေသးစားႏွင့္

 အလတ္စားကုမၸၸဏီမ်ား၏ ကေနဒါေစ်းကြက္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း

 ရွင္မ်ားကို လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၅၀)

 ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အလားတူေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္

 မႏၲေလးျမိဳ႕၊ MRCCI ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ လုပ္ငန္းရွင္ (၄၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္

 ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းတို႔မွ ပံံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။

            အဆိုပါအစီအစဥ္အရ လုပ္ငနး္ရွင္မ်ားအား ကေနဒါေစ်းကြက္အတြက္ ပို႔ကုန္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္း

 ခိုင္ျမဲေစရန္ႏွင့္ ကုန္တင္မႈျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္  ျမန္မာ၊

 ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုတို႔၌ အဆင့္ (၅) ဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 စီမံကိန္းကာလမွာ  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ ျပီးဆံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသံုးႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား

 အား ကြင္းဆင္းလက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 

 Email, skype မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္ျပဳလုပ္ေပးျပီး ဆက္လက္၍

 ကေနဒါဝယ္လက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသုိ႔ ပါဝင္ေစျခင္း စသည္တို႔

 လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

           

                                                                                              MTC (Ygn)

Myanmar
News Category: