“ပဲတီစိမ္းဖိုရမ္က်င္းပ”

Fri, 08/24/2018 - 15:06 -- MyanmaR_TradE_C...

 “ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈျဖင့္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္ဆီသုိ႔” 

 ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Interchurch Organization for 

 Development Association (ICCO) မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ပဲတီစိမ္းတန္ဖိုးကြင္းဆက္သုေတသန 

 ပဏာမေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပျခင္းနွင့္ ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတြင္ အေရးၾကီးအခန္း

 က႑မွ ပါဝင္ၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း 

 အခန္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၀၉:၀၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Novotel Hotel

 ၌ က်င္းပခဲ့ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊

 ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စာတမ္းရွင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊

 ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ အၾကံေပးပုဂၢၢိဳလ္ ဦးစံသိန္း၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊

 ပဲတီစိမ္းေစ်းကြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား

 လည္းေကာင္း၊ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊

 ေတာင္သူမ်ားမွ အေက်အလည္အျပန္အလွန္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး၊ အခမ္းအနားကို (၁၈:၀၀) 

 နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။”

 

 

                                                                                                                      MTC (Ygn)

 

 

Myanmar
News Category: