သတင္းက႑

Fri, 10/12/2018 - 15:08

အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္ တိုးျမွင့္

ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လွဥ္းသည့္ ေၾကာညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ၁၇-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္

Thu, 10/11/2018 - 11:34

ယေန႕ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈ ေန႕ ေန႕လည္ ၁၄ း ၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ပထမထပ္ရွိ ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၊ အစည္း

Pages