ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၏ Website အား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

Thu, 12/21/2017 - 21:36 -- rgn_ICT

ယေန႕ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ေန႕လည္ ၁၃း၀၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၊ ပထမထပ္႐ွိ  အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ 

  ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ CBI တုိ႕ပူးေပါင္း၍ Website အား

အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ အရာထမ္း ၊ အမႈထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

Myanmar
News Category: