ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္တိရစၦာန္ထြက္ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ပိုးသတ္ေဆးဓါတ္ၾကြင္း အျမင့္ဆုံးပါ၀င္မွဳ အခ်က္အလက္မ်ား

Wed, 07/05/2017 - 21:55 -- rgn_ICT
Bulletin viewer: 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင္႔ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အစားအစာမ်ား

လုံျခဳံမႈရွိေစရန္ စိုက္ပ်ဳိေရးႏွင့္ တိရစာၦန္ထြက္ သြင္းကုန္မ်ား အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးဓါတ္ၾကြင္း အမ်ားဆံုး

ပါ၀င္မႈ ( Maximum Residual Limits) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာင္းလဲထား

ပါသည္။

 

Source : ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႕ ၊ စီးပြားေရးသံ႐ုံး၏၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ၊

    စာအမွတ္ ၊ ၀၁၃-၇၁၃/၃၈ ၀၁ ၀၉

 

 

 

 

 

Myanmar
News Category: