ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ Health Certificate နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးပုိ႔လာျခင္း

Mon, 06/25/2018 - 15:06 -- rgn_ICT

ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ထြက္ကုန္မ်ား၊ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္

ေမြးျမဴေရးအစားအစာမ်ားအား ပီရူးႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းရာ၌ SANIPES (National Fisheries

Health Agency of Peru) အေနျဖင့္ အီးယူ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း

လုိက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသျဖင့္  သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ 

Health Certificate သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ညီညြတ္ရမည့္ အျပင္ Regulation (EC) No. 178/2002; 852/2004; 853/2004;

854/2004;1069/2009; 142/2011; 183/2005; Directive 96/53/EC စသည့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ညီညြတ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း Health Certificate တြင္

ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Myanmar
News Category: