စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံသုိ႕တင္ပုိ႕သည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား စုစည္းေပးပို႕တင္ျပျခင္း