စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရုံး၊အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၈)