ဆန္တန္ခ်ိန္ 50000 အတြက္ တစ္ကီလိုလ်ွင္ တာကာ 36 (အေမရိကန္ေဒၚလာ 0.45) ျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း

Mon, 07/03/2017 - 22:49 -- rgn_ICT

  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ျပဳတ္ဆန္တန္ခ်ိန္ 50000 ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈကို ဆိပ္ကမ္းေရာက္ေစ်း

(Cost, Insurance and Freight Liner Out) တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 445.11 တန္ျဖင့္

Global Trading House Olam က အနိမ့္ဆံုးေစ်းျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားကမ္းလွမ္းမႈမ်ားမွာ

Agro Corp မွ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္တစ္တန္ ၄၄၉.၅၅၊ Singsong Food မွ တစ္တန္လွ်င္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၈၊ Desh Trading မွ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၄၇၄ ႏွင့္

Sukhbir Agro မွ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိေဒၚ ၄၅၉.၃၀ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊

တင္ဒါကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန့တြင္ပိတ္ခဲ့ျပီး၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ရက္ေပါင္း (၄၀)

အတြင္း ဆန္တင္ပုိ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုတြင္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို စဥ္းစားဆဲျဖစ္ၿပီး

 ၀ယ္ယူမႈမျပဳရေသးေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Source: ျမန္မာသံရံုး၊ ဒါကာၿမိဳ႕၏ ၈.၆.၂၀၁၇ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၀၃၁-၉၉၉/၂၁ ၀၇

Myanmar
News Category: