ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၊ (၂/၂၀၁၈)