ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပုံတင္ သက္တမ္းလြန္ ဒဏ္ေၾကး/လိုင္စင္ သက္တမ္းလြန္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားအား သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း(၀၈/၂၀၁၈)