ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ Thai-Myanmar Friendship Fair 2018 ကုန္စည္ျပပြဲျပဳလုပ္

Wed, 04/11/2018 - 18:59 -- rgn_ICT

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ မတ္ ၂၉ ရက္က Thai-Myanmar Friendship Fair 2018 ကုန္စည္ျပပြဲ

ဖြင့္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္ ၊

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊

ျမန္မာ ကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ား ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံစီးပြားေရးသံမွဴ : ၊

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ား ၊ ျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ျပသသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ

ကုမၸဏီလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာေသာ အမွဳထမ္း ၊

အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္ ။

          ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳ

ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ သုိ႕

ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာင္ႏိုင္ရန္ ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိသည့္

အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာထုတ္ကုန္

ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း႐ွင္အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၊

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ

ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေစရန္  ကုန္သြယ္မွဳပုိမိုျမင့္မားလာေစၿပီး ေအာင္ျမင္ခိုင္မာေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ စတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ ။

          အဆိုပါ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ မတ္ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ ရက္အထိ (၄) ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္ ။

Myanmar
News Category: