ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ သီးႏွံပ်က္စီးမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ ၀ါဂြမ္းထိပ္တန္း၀ယ္လက္မ်ား အိႏၵိယသုိ႕ အလုံးအရင္းျဖင့္ ေရာက္႐ွိလာခဲ့ျခင္း