အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေစရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

Thu, 09/20/2018 - 11:59 -- rgn_ICT

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္ ၉၄/၂၀၁၈ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ စီးပြားေရးႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္း

(Multi Level Marketing) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တားျမစ္ျခင္း အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊

စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၆/၂၀၁၈) ျဖင့္

ထုတ္ျပန္ထားပါသည္ ။

          အဆိုပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာသည္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည့္ေန႕မွစ၍

အာဏာ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တားျမစ္ထားသည့္ ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္း

(Multi Level Marketing) လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို  စုံစမ္းေတြ႕ရွိပါက

အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ ။

Myanmar
News Category: