အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကိစၥ တင္ျပျခင္း

Fri, 10/12/2018 - 15:08 -- rgn_ICT
Bulletin viewer: 

အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္ တိုးျမွင့္

ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လွဥ္းသည့္ ေၾကာညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ၁၇-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္

အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္ ၊၊ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ မမွ်တသည့္

က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ားအား တုန္႕ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ အေကာက္ခြန္ တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္ ၊၊

 သတင္းအျပည့္အစုံကုိ အထက္တြင္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္ ၊၊

Myanmar
News Category: