ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ Southland Myanmar Rubber Co.,Ltd. သို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း

Fri, 06/29/2018 - 16:17 -- rgn_ICT

 

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးႏွင့္ အဖြဲ႕မွ သီလ၀ါ  စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ

Southland Myanmar Rubber Co.,Ltd. မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထြက္ရွိေသာ Rubber RSS 1,2,3,4,5 မ်ား

TSR Rubber မ်ားအား ၀ယ္ယူ၍ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း ၊ ထုတ္ပုိးျခင္း ၊ ျပည္ပသုိ႕ တင္ပုိ႕ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား

သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ စစ္ေဆးေလ့လာခဲ့ၿပီး Supply Chain, Value Chain တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အစုိးရက႑မွ

ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ

လိုအပ္ေနသည့္ေနရာမ်ား အေျခ အေနမ်ားအား အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား

ဆက္လက္ေဆာင္ရြုက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ညိွႏွိဳင္းမွာၾကားခဲ့ပါသည္ ။

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ပသုိ႕ ပိုမိုတင္ပုိ႕ႏိုင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ရန္

ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပုိးကူညီေပးႏိုင္ရန္ ညိွႏွိဳင္းခဲ့ပါသည္၊၊

Myanmar
News Category: