ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမွင္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးမွ ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သုေတသနဌာနခြဲ(ရန္ကုန္)ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

Thu, 10/11/2018 - 11:34 -- rgn_ICT

ယေန႕ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈ ေန႕ ေန႕လည္ ၁၄ း ၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ပထမထပ္ရွိ ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၊ အစည္း

အေ၀းခန္းမတြင္   ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕  ၊   ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဦးေအာင္စုိးမွ

ကုန္သြယ္မွဳသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သုေတသနဌာနခြဲရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံ၍  

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္ ။

Myanmar
News Category: