ျမန္မာ့ေရာ္ဘာကုန္သြယ္မႈျမွင္တင္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

Thu, 05/03/2018 - 23:48 -- rgn_ICT

ယေန႕ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ကမ္းနားလမ္း႐ွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊

ဒုတိယထပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး ဌာနမွ ျမန္မာ့ေရာ္ဘာ

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသုိ႕ ျမန္မာ့ေရာ္ဘာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ျမန္မာ

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိး ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

          အစည္းအေ၀းတြင္ ေရာ္ဘာအ၀ယ္ဒိုင္မ်ားစာရင္းေကာက္ယူ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေရး ၊

Technically Specified Rubber(TSR) စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ေရာ္ဘာစက္႐ုံမ်ား

စာရင္းေကာက္ယူမႈ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေရး ၊ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္း(စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြျခင္း) တြင္

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အားလုံးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ေရး စီမံသြားရန္ ၊ Technically Specified Rubber

စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ေရာ္ဘာစက္႐ုံမ်ား၏ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို

စီမံေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ၊ Sustainable Natural Rubber (SNR) ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ေရာ္ဘာ

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၿခံလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားအား

လွံဳေဆာ္ျခင္း ၊ အသိပညာေပးျခင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္း တင္သြားရန္

တို႕ကို ေဆြးေႏြးျပဳလုပ္သြားပါသည္ ။

          ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ႏွစ္တို ၊ ႏွစ္႐ွည္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္

လုပ္ငန္းမ်ားအား ခ်မွတ္အတည္ျပဳၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

TIR Myat Soe Soe Thwe

Myanmar
News Category: