၁၇-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႕ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ဓါတ္ဆီ စက္သုံးဆီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လက္လီေစ်းႏွဳန္းစာရင္း