(၂) ႏွစ္သက္တမ္း႐ွိ Platform Investor Visa ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းကိစၥ

Wed, 01/10/2018 - 18:46 -- rgn_ICT

အီတလီႏိုင္ငံ ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္႐ြက္လိုသူမ်ားအတြက္
(၂) ႏွစ္သက္တမ္း႐ွိ Platform Investor Visa ကုိသက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ အီတလီသံ႐ုံးမ်ားတြင္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား၊
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အဆင့္မ်ားကို Investorvisa.mise.gov.it
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

Myanmar
News Category: