၃.၄.၂၀၁၈ ရက္ေန႕ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ဓါတ္ဆီ၊ စက္သုံးဆီႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလက္လီေစ်းႏွဳန္းစာရင္း