ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ လက္လီ၊လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္း(အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ ၂၅/၂၀၁၈)