Data Analysis Report သင္တန္းၿပီးဆုံးျခင္း

Thu, 12/28/2017 - 00:33 -- rgn_ICT

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာန ၊

ပထမထပ္ တြင္TIR ႏွင့္ IGC တို႕မွ ပူးေပါင္း၍  Data Analysis Report သင္တန္းကုိ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ မွ  

၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ထိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ယေန႕ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕တြင္ သင္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း

သိ႐ွိရပါသည္။

Myanmar
News Category: