30.10.2017 မွ 1.11.2017 ရက္ေန့အထိ က႑အလိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသတင္းမ်ား

Thu, 11/23/2017 - 21:53 -- NES_user

30.10.2017 မွ 1.11.2017 ရက္ေန့အထိ က႑အလိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသတင္းမ်ား

ထုပ္ပုိးပစၥည္းဆိုင္ရာ နည္းပညာသင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း

Tue, 09/26/2017 - 20:43 -- YGN_NES

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ၂၀၁၇ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႕ နံနက္(၉:၀၀)တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စီးပြားေရးနွင့္ကူူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန စတုတၳထပ္ရွိ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ထုပ္ပိုးပစၥည္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ITC မွ Senior Expert on Packaging, Mr.Frederic Couty ၊ အီတလီႏိုင္ငံ Goglio Packaging Company မွ Mr.Emilio Carcano ၊ SME မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီမံကိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ ၾကပ

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ပြဲစား၊ကုန္သည္၊ဂုိေဒါင္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္း ေရးဆိုင္ရာလက္စြဲစာလုပ္ ျပဳစုေရးယာယီလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

Sat, 09/09/2017 - 01:54 -- YGN_NES

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ပြဲစား၊ကုန္သည္၊ဂုိေဒါင္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္း ေရး ဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ ျပဳစုေရးယာယီ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၅:၃၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ပဥၥမထပ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၾက ပါသည္။အစည္းအေ၀းသုိ႕ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈဌာနခြဲ မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသူနွင့္ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာသစ္သစ္လြင္နွင့္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ အစားအေသာက္မ်ားအေပၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြွန္မႈအစီအစဥ္

Thu, 08/24/2017 - 17:23 -- Research_Content

ငါးလုပ္ငန္းပို႔ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္မွုစီမံခန္႔ခြဲမွုႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Wed, 08/16/2017 - 20:40 -- NES_user

ငါးလုပ္ငန္းပို႔ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္မွုစီမံခန္႔ခြဲမွုႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ အဖြဲ႕(UNCTAD) တို႔၏ပူးေပါင္းစီစဥ္မွုျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္းပို႔ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္မွုစီမံခန္႔ခြဲ မွုႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအလုပ္႐ုံ ေဆြး ေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္မွ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မီကာဆာဟိုတယ္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

သစ္သီး၀လံနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

Tue, 08/15/2017 - 18:57 -- YGN_NES

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၄:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယထပ္ရွိ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ နွင့္ သစ္သီးဝလံက႑၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႕ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္ျုမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေစ်းမ်ားဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံသစ္သီးဝလံနွင့္္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက

Pages

          တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျမန္မာ့ပဲေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဖိုရမ္ကို  ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ၊ ကြမ္းရွီးကြ်မ့္ကိုယ္ပိုင္  အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးညီလာခံခန္းမ၌  က်င္းပျပဳ လုပ္ရာနန္နင္းျမိ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္