ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္ႏွင့္ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 14:53 -- NES_user

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္ႏွင့္ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးက႑

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံခန့္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲ တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:51 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံခန့္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲ တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

အမ်ိုးသားပို့ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံခန့္ခြဲမွုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲကို 2017ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 1ရက္ေန့၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိိဳ့၊ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာနတြင္ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

NES Unit

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြနွင့္နည္းပညာအကူအညီရရွိေရး Donor Roundtable meeting တစ္ရပ္က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္ အၾကိဳေဆြးေနြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:50 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြနွင့္နည္းပညာအကူအညီရရွိေရး Donor Roundtable meeting တစ္ရပ္က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္ အၾကိဳေဆြးေနြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

အမ်ိုးသားပို့ကုန္မဟာဗ်ူဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြနွင့္နည္းပညာအကူအညီရရွိေရး Donor Roundtable meeting တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္ အၾကိဳေဆြးေနြးပြဲတစ္ရပ္ကို 2017 ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 1ရက္ေန့ ေန့လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမို့ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ၾကီး ဌာန၌ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္းသတင္းရရွိခ့ဲပါသည္။

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီရရွိေရးအစည္းအေဝး( Roundtable Meeting of Implementing Partners) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:48 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီရရွိေရးအစည္းအေဝး( Roundtable Meeting  of Implementing Partners) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

အမ်ိဳးသားပို့ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာ၏ က႑အလိုက္ရုံးအဖြဲ့မ်ားနွင့္ အပတ္စဥ္ပုံမွန္ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြး

Thu, 03/23/2017 - 13:04 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို့ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာ၏ က႑အလိုက္ရုံးအဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္အပတ္စဥ္ ပုံမွန္ညွိနွိင္းေဆြးေနြး

Thu, 03/23/2017 - 12:58 -- NES_user

အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဳဟာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္ တနလၤာေန႔ အစည္းအေ၀းအား (၁၃.၂.၂၀၁၇) ေန႔ ေန႔လည္ (၁၁း၃၀) မွ (၁၂း၃၀) အထိ ကမ္းနားလမ္းရုံး၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ပဥၥမထပ္ရွိ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဳဟာယူနစ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ က႑မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၁၃) ဦး ခန္႔ တက္ေရာက္ ၾကၿပီး ၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၆) လပတ္ျပည္ပ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာစားပြဲ၀ိုင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အစည္း အေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္စီမံခ်က္ အဆိုျပဳလႊာေခါင္းစဥ္မ်ား နွင့္ ျပည္ပမွ အေထာက္အ

အြန္လိုင္းစနစ္အသုံးျပဳ၍ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မွု စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 12:56 -- NES_user

အြန္လိုင္းစနစ္အသုံးျပဳ၍ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မွု စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔(အဂၤါေန႔) တြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊ PAULE & PARTNER မွ MR. EKKEHARD STEIN ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္႐ုံးခန္းတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံ

Thu, 03/23/2017 - 12:50 -- NES_user

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔(အဂၤါေန႔) တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊ PAULE & PARTNER မွ MR. EKKEHARD STEIN ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္႐ုံးခန္းတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

Mon, 03/20/2017 - 15:25 -- sezuser

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

(၁၆-၃-၂၀၁၇)

Pages

အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္ တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လွဥ္းသည့္ ေၾကာညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ၁၇-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾ...
       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္