ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Mon, 12/26/2016 - 16:10 -- NES_user

ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မွုျမွင့္တင္ေရးဌာန

Thu, 12/01/2016 - 13:53 -- rgn_ICT

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုၿမွင့္တင္ေရးအဖြဲ ့

မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မွုျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မွုျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

၂။       အဓိကပို႔ကုန္အမယ္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျမွင့္တင္ၿခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။

၃။       ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ Trade Portal   (E-Biz) ထူေထာင္၍ ဝန္ေဆာင္မွႈေပးျခင္း။

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး

႔ စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

Thu, 12/01/2016 - 13:42 -- rgn_ICT

မန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔

စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း။

၂။       ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္က်န္အေျခအေနႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၃။       ၀င္ေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

၄။       လစဥ္ေငြစာရင္းလခ်ဳပ္မ်ားေရးဆြဲျပဳစု၍ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ေပးပို႔ျခင္း ။

၅။       သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္း၍ ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း။

စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

Thu, 12/01/2016 - 13:25 -- rgn_ICT

မန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔

စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း။

၂။       ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္က်န္အေျခအေနႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၃။       ၀င္ေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

၄။       လစဥ္ေငြစာရင္းလခ်ဳပ္မ်ားေရးဆြဲျပဳစု၍ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ေပးပို႔ျခင္း ။

၅။       သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္း၍ ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း။

ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

Fri, 11/25/2016 - 09:46 -- NES_user

ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thu, 11/17/2016 - 09:31 -- NES_user

                     ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း    

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Fri, 11/04/2016 - 16:31 -- NES_user

   ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 10/06/2016 - 18:49 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ကယားျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Thu, 10/06/2016 - 18:39 -- NES_user

ကယားျပည္နယ္  ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Pages

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္ ( ရန္ကုန္) ၏ တနလၤာေန႕ ပံုမွန္အစည္းအးေ၀းအား (၁၈.၃.၂၀၁၈) (၁၂း၀၀) မွ ( ၁၄း၀၀) အခ်ိန္ထိ ကမ္းနား လမ္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀ...
       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္