ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

Fri, 11/25/2016 - 09:46 -- NES_user

ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thu, 11/17/2016 - 09:31 -- NES_user

                     ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းက႑ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း    

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Fri, 11/04/2016 - 16:31 -- NES_user

   ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 10/06/2016 - 18:49 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ကယားျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Thu, 10/06/2016 - 18:39 -- NES_user

ကယားျပည္နယ္  ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္းဝင္အက်ိဳးရွိမည့္သူမ်ားအျဖစ္ပူးေပါင္းပါဝင္ ေရးဆႏၵရွိသူမ်ား(EOI)ေလၽွာက္ထားနိုင္ေရး အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

Fri, 08/26/2016 - 16:34 -- NES_user

ဆီထြက္သီးႏွံက႑ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္းဝင္ အက်ိဳးရွိမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေရးဆႏၵရွိသူမ်ား(EOI)ေလၽွာက္ထားနိုင္ေရးအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီး

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑စာရင္းအင္းစနစ္ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ System of Tourism Statistics အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 08/25/2016 - 15:43 -- NES_user

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ စာရင္းအင္းစနစ္ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ System of Tourism Statistics အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီးစီး
၁။    အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ဝန္ေဆာင္မွုက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားမွ သြင္းကုန္ျမႇင့္တင္ေရးဗဟို ဌာနမွ Netherlands Trust Fund-NTF III  ၏ရန္ပုံေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မွုဗဟိုဌာန ITC ၏နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ကယားျပည္နယ္တြင္Inclusive Tourism Focusing on Kayah State စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကယားျပည္နယ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လၽွက္ရွိပါသည္။

Pages

       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္