ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:10 -- NES_user

ဆီထြက္သီးႏွံ က႑ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးစီမံကိန္း အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မွုကိုအြန္လိုင္းစနစ္ အသုံးျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:06 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မွုကိုအြန္လိုင္းစနစ္အသုံးျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

          ျမန္မာနိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ကာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ၍ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မွု ဗဟိုဌာန-ITC၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ဦးစားေပးက႑မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။

ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:03 -- NES_user

ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းက႑ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:02 -- NES_user

အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းက႑ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဖိုရမ္ကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:56 -- NES_user

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဖိုရမ္ကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး
    ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Nomura Research Institute (NRI)တို႔မွ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍  စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မွုဖိုရမ္တစ္ခုကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Grand Amara Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္ႏွင့္ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 14:53 -- NES_user

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္ႏွင့္ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးက႑

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံခန့္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲ တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:51 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံခန့္ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲ တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

အမ်ိုးသားပို့ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံခန့္ခြဲမွုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ့မ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲကို 2017ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 1ရက္ေန့၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိိဳ့၊ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာနတြင္ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

NES Unit

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြနွင့္နည္းပညာအကူအညီရရွိေရး Donor Roundtable meeting တစ္ရပ္က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္ အၾကိဳေဆြးေနြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:50 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြနွင့္နည္းပညာအကူအညီရရွိေရး Donor Roundtable meeting တစ္ရပ္က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္ အၾကိဳေဆြးေနြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

အမ်ိုးသားပို့ကုန္မဟာဗ်ူဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြနွင့္နည္းပညာအကူအညီရရွိေရး Donor Roundtable meeting တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ့၀င္မ်ားနွင့္ အၾကိဳေဆြးေနြးပြဲတစ္ရပ္ကို 2017 ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 1ရက္ေန့ ေန့လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမို့ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ၾကီး ဌာန၌ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္းသတင္းရရွိခ့ဲပါသည္။

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီရရွိေရးအစည္းအေဝး( Roundtable Meeting of Implementing Partners) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:48 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီရရွိေရးအစည္းအေဝး( Roundtable Meeting  of Implementing Partners) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

အမ်ိဳးသားပို့ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာ၏ က႑အလိုက္ရုံးအဖြဲ့မ်ားနွင့္ အပတ္စဥ္ပုံမွန္ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြး

Thu, 03/23/2017 - 13:04 -- NES_user

Pages

           FAO မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ “National Stakeholder Consulation Workshop on  Conceptualizing a Policy Framework for Nutrition Sensitive Food System for Myanmar”  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉.၃....
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္