စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံစက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

Mon, 08/25/2014 - 15:16 -- admin_im@2018

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္သည္ 2014 ခုနွစ္ျသဂုတ္လ 19ရက္ေန ့တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ (IIA) ဥကၠဌျဖစ္သူ မစၥတာပရာမြတ္မီဂလာနီ ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ကိုရီးယားတြင္ သံုးနွစ္အတြင္း ပင္လယ္စာ စားသံုးမႈ ၁၁% ေလ်ာ့က်ခဲ့

Mon, 08/25/2014 - 14:53 -- admin_im@2018

ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္ေဈးကြက္

Mon, 08/25/2014 - 14:48 -- admin_im@2018

ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္ (Tea) စားသံုးမွုနွုန္းသည္ အီးယူလက္ဖက္စားသံုးမွု၏ ၅၀% ခန့္ ရွိပါသည္။ ျဗိတိန္နိုင္ငံတြင္ စားသံုးလ်က္ရွိေသာအဓိကလက္ဖက္အမ်ိုးအစားမ်ားမွာလက္ဖက္မည္း (Black Tea) နွင့္ လက္ဖက္စိမ္း (Green Tea) တို့ ျဖစ္ျကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္စားသံုးမွုမွာတန္ခ်ိန္ ၁၁၅၀ဝ၀ ခန့္ရွိခဲ့ျပီးတစ္ဦးခ်င္းလက္ဖက္စားသံုးမႈသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁.၈ ကီလိုဂရမ္ခန့္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ျဗိတိန္နိုင္ငံ၏ လက္ဖက္စားသံုးမွုနွုန္းသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္နွင့္နွိုင္းယွဉ္ပါက၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ၆.၇% ခန့္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယားစီးပြားေရးသည္ ဂ်ပန္ေနာက္တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္

Mon, 08/25/2014 - 14:39 -- admin_im@2018

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီသည္ ကိုရီးယားထက္ ၄ ဆမ်ားေနခဲ့ေသာ္လည္း နွစ္နိုင္ငံ ျကားစီးပြားေရးျပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ို့ေသာ ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို့၏လုပ္ငန္းတူဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားထက္ ေရွ့ေရာက္ေနေသာ္လည္း အလံုးစံုျပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္ ဂ်ပန္မွအသာစီးရေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Federation of Korean Industries က ဖြင့္ဟဝန္ခံခဲ့သည္။

ကိုရီးယားအစိုးရက တယ္လီကြန္းကုမၸဏီ (၃) အား ဒဏ္ေျကး ၅၈.၅ ဘီလီယံဝမ္ တပ္ရိုက္ခဲ့

Mon, 08/25/2014 - 14:37 -- admin_im@2018

ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံရွိ အဓိကဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျကီး သံုးခုျဖစ္ေသာ LG U+ ၊ SK Telecom နွင့္ KT  တို့အား ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလနွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားအတြင္း တရားမဝင္ေဈးကြက္ ယွဥ္ျပိုင္မႈမ်ား (illegitimate competition) ျပုလုပ္ခဲ့ျကသျဖင့္ ဒဏ္ေျကးေငြဝမ္ ၅၈.၅ ဘီလီယံ တပ္ရိုက္ျပီး ဖုန္းလိုင္းအသစ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကို တစ္ပတ္တိတိ ပိတ္သိမ္းေစခဲ့သည္။ ကိုရီးယားဆက္ သြယ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ျသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန့က အစည္းအေဝးထိုင္၍ SK Telecom အား ဝမ္၃၇.၁ ဘီလီယံ၊ LG U+ အား ၁၀.၅ ဘီလီယံဝမ္နွင့္ KT အား  ၁၀.၇ ဘီလီယံဝမ္ အသီးသီး ဒဏ္ရိုက္ရန္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျကသည္။ သို့ေသာ္ ၄င္းတို့၏ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေစမည္မဟုတ္ ေျကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒိုင္ဗင္စင္တာႏွင့္ ဒိုင္ဗင္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိ သည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံကုမၸဏီ

Mon, 08/25/2014 - 14:34 -- admin_im@2018

        ဘယ္လ္ဂ်ီယံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Netwisdom သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမိတ္ကြ်န္းစုတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚဒိုင္ဗင္ စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဒိုင္ဗင္စင္တာႏွင့္ ဒိုင္ဗင္သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိပါသည္။ Netwisdom ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမိတ္ကြ်န္းစုအား ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ဒိုင္ဗင္ရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေသာ ဒိုင္ဗင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အင္းဆက္ပိုးမ်ားကို တင္သြင္းလ်က္ရွိသည့္ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံ

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပထမဆံုးခရီးစဥ္

Fri, 08/22/2014 - 15:02 -- admin_im@2018

             ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခရီးသြားက႑ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဖြံ႔ျဖိဳဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ သြင္းကုန္ျမွင့္တင္ေရးဗဟိုဌာန(Center for promotion of imports from developing countries-CBI) မွ Netherlands Trust Fund(III) အစီအစဥ္၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈစင္တာ-ITC  ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္အဆြဲရွိလို႔ ေဈးတက္လာတဲ့ ေတာင္ၾကီး ေၿမပဲေဈးကြက္

Fri, 08/22/2014 - 13:29 -- admin_im@2018

စစ္ကိုင္း ဂစ္တာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း မံုရြာၿမိဳ႕ရွိ သစ္အေခ်ာထည္နဲ႔ သစ္ပါးလႊာစက္႐ံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

Fri, 08/22/2014 - 13:22 -- admin_im@2018

စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ဂစ္တာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ ဂစ္တာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဇူလိုင္လ၂၄ ရက္က စစ္ကိုင္းခရုိင္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန၊ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴးရံုးခန္းမွာ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ ဂစ္တာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဂစ္တာလုပ္ငန္းအတြက္ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္ မံုရြာစက္မႈဇုန္ရွိ ျမေဇာ္ႏွင့္ညီမ်ား သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းႏွင့္ အမွတ္ (၅) သစ္ပါးလႊာစက္႐ံု အိုးဘိုေတာင္၊ မံုရြာၿမိဳ႕တို႔သို႔ ေလ့လာေရး သြားေရာက္လိုေၾကာင္းတင္ျပခဲ့လို႔တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးမွ သက္ဆိုင္ရာဌာန လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဂစ္တာလုပ္ငန္းရွင္ ၂၀ ဦးပါဝင္ေ

မံုရြာမွာ ေလွ်ာ္ျဖဴ (မ်ိဳးသန္႔) ရျပီ

Fri, 08/22/2014 - 13:08 -- admin_im@2018

Pages

အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္ ( ရန္ကုန္) ၏ တနလၤာေန႕ ပံုမွန္အစည္းအးေ၀းအား (၁၈.၆.၂၀၁၈) (၁၂း၀၀) မွ ( ၁၄း၀၀) အခ်ိန္ထိ ကမ္းနား လမ္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀ...
       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္